Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Administratorem serwisu UlubioneTeksty.pl jest firma „SUGEST”.
Administrator serwisu zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu jako „Sugest”.
Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.

Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:
a) UŻYTKOWNIK - każda osoba korzystająca z serwisu UlubioneTeksty.pl. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, tylko wówczas, gdy ukończyła lat 13 i tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego, w jego obecności i pod jego nadzorem (np. rodzica, opiekuna, kuratora).
b) ULUBIONETEKSTY.PL - zbiór stron www w domenie o nazwie UlubioneTeksty.pl, składających się na serwis UlubioneTeksty.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.UlubioneTeksty.pl, umożliwiający między innymi umieszczanie w tym serwisie plików w celu, w szczególności, ich udostępnienia innym użytkownikom.
c) TEKSTY - dodawane są przez użytkowników, ich celem jest dzielenie się ulubionymi tekstami ze swoimi znajomymi poprzez klikanie w \'Lubie To\', a także wyrażanie swojego zdania i ich komentowanie.
d) SERWERY SUGEST - serwery, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis UlubioneTeksty.pl i na których - w ramach serwisu UlubioneTeksty.pl - umieszczane są pliki.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU ULUBIONETEKSTY.PL
1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu UlubioneTeksty.pl, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników oraz zakres udzielonej licencji. Zasady techniczne działania i funkcjonalność serwisu UlubioneTeksty.pl są bliżej opisane na stronach tego serwisu. W kwestiach w Regulaminie lub w serwisie UlubioneTeksty.pl nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
2. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
3. Prawa do serwisu UlubioneTeksty.pl (z wyłączeniem praw do utworów umieszczanych przez użytkowników) przysługują firmie „Sugest”.
4. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu UlubioneTeksty.pl, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
a) przeglądać serwis, w tym teksty i ich wyniki - umieszczone w serwisie UlubioneTeksty.pl przez siebie lub innych użytkowników;
b) zamieszczać w serwisie swoje teksty, przy czym z uwagi na uwarunkowania techniczne i funkcjonalne serwisu UlubioneTeksty.pl, zamieszczone przez użytkownika pliki mogą być prezentowane w serwisie UlubioneTeksty.pl w formacie lub w innych parametrach dopuszczonych przez ten serwis.
c) głosować we wszystkich tekstach zamieszczonych w serwisie za pomocą przycisku \'Lubie To\' - wtyczka z portalu społecznościowego facebook.com - Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Klikając w \'Lubie To\' akceptujesz politykę prywatności zgodną z facebook.com - jednocześnie zgadzając się na umieszczenie wybranego tekstu w Twoim profilu i tablicy na Facebooku.
d) komentować umieszczone przez siebie lub innych użytkowników teksty,
e) umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu UlubioneTeksty.pl.
5. Warunkiem korzystania z serwisu UlubioneTeksty.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu UlubioneTeksty.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu UlubioneTeksty.pl polegające na umieszczaniu w serwisie określonych tekstów lub innych treści (np. głosów, komentarzy) oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich tekstów lub innych treści w serwisie UlubioneTeksty.pl oraz jest władny udzielić określonych w Regulaminie licencji, zgód i zezwoleń. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.
6. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu tekstów, głosów, komentarzy lub innych treści w serwisie UlubioneTeksty.pl, a także za skutki udzielenia, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika licencji, zgód i zezwoleń w tym za korzystanie z udzielonych przez użytkownika praw w granicach tych praw, odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Sugest z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych tekstów, komentarzy lub innych treści w serwisie UlubioneTeksty.pl lub z tytułu udzielenia, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika licencji, zgód i zezwoleń, a także z tytułu korzystania przez Sugest z udzielonych przez użytkownika praw w granicach tych praw, użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie Sugest lub takiego podmiotu zadośćuczynić uzasadnionym roszczeniom Sugest lub takiego podmiotu. W przypadku gdyby Sugest już zadośćuczyniło takim roszczeniom, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty Sugest wszelkich poniesionych z tego tytułu przez Sugest kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w serwisie.
7. Użytkownik korzystając z serwisu UlubioneTeksty.pl poprzez umieszczanie konkretnych tekstów, plików, komentarzy lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań, jak również jest władny do udzielania określonych w Regulaminie licencji, zgód i zezwoleń a wykonywanie tych praw przez Sugest zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich.
8. Z tytułu korzystania z serwisu UlubioneTeksty.pl Sugest nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu UlubioneTeksty.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem licencje, zgody i zezwolenia.
9. Użytkownik umieszczając w serwisie UlubioneTeksty.pl teksty, także pomimo ich późniejszego usunięcia, zmodyfikowania lub jakiejkolwiek zmiany, także pomimo późniejszego usunięcia komentarzy, zmodyfikowania lub jakiejkolwiek zmiany komentarzy, stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), udziela Sugest licencji na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych przez powołaną ustawę, w szczególności udziela następujących praw do utworów:
a) udziela Sugest nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa rozpowszechniania w jakikolwiek sposób, w tym użyczenia, najmu i dzierżawy (całości lub którejkolwiek części), wprowadzania do obrotu w dowolnej formie i w dowolny sposób (całości lub którejkolwiek części), w tym także w ramach systemów informatycznych, poprzez sieć Internet lub w jakikolwiek inny sposób, wprowadzania do pamięci komputera (całości lub którejkolwiek części); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji Sugest ma prawo),
b) udziela Sugest nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa publicznego wykonania, wyświetlenia, odtworzenia, nadania, emitowania lub remitowania za pomocą dowolnego medium (w tym w szczególności za pomocą wizji i/lub fonii) oraz prawa innego publicznego udostępnienia; postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji Sugest ma prawo),
c) udziela Sugest nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa publikacji utworów w tym serwisie oraz w jakimkolwiek innym serwisie lub stronie internetowej, a także w jakimkolwiek innym publikatorze (w tym między innymi telewizji lub prasie) w jakiejkolwiek formie (w tym miedzy innymi w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego) na jakichkolwiek nośnikach (w tym między innymi na nośnikach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych); postanowienia niniejszego podpunktu dotyczą również zmodyfikowanych utworów, w tym także zmodyfikowanych w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (do modyfikacji Sugest ma prawo),
d) udziela Sugest nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa do modyfikowania utworów, w tym także w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu; Sugest ma prawo dokonywać modyfikacji według własnego uznania, gdy modyfikacja zostanie uznana przez posiadającego prawo modyfikacji jako uzasadniona względami technicznymi lub funkcjonalnymi danego serwisu lub strony internetowej lub jakiegokolwiek innego medium,
e) udziela Sugest nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa dokonywania opracowań utworów, w tym łączenia utworów lub ich poszczególnych części z innymi utworami, dzielenia utworów wedle własnego uznania uprawnionego do modyfikacji,
f) udziela Sugest nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium, prawa trwałego lub czasowego zwielokrotniania i utrwalania utworów oraz ich zmodyfikowanych wersji (całości lub którejkolwiek części) jakimikolwiek środkami lub technikami, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu optycznego, magnetycznego, magnetooptycznego, cyfrową i wszelkimi innymi istniejącymi i mogącymi powstać w przyszłości środkami lub technikami, i w jakiejkolwiek formie, w szczególności na wszelkiego rodzaju i formatu płytach CD-ROM, DVD, dyskach optycznych, magnetooptycznych, magnetycznych, płytach kompaktowych i wszelkich innych istniejących i mogących powstać w przyszłości nośnikach informacji,
g) udziela Sugest nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa tłumaczenia, przystosowywania, wprowadzania zmian, w tym zmian układu (całości lub którejkolwiek części),
h) udziela Sugest nieograniczonego w czasie, bezwarunkowego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium prawa udzielania sublicencji w granicach uprawnień przyznanych Sugest w Regulaminie (w granicach udzielonych licencji).
10. Licencje określone w Regulaminie nabywane są przez Sugest z chwilą umieszczenia utworów w serwisie UlubioneTeksty.pl. Licencje te są bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasają pomimo usunięcia tekstów, komentarzy lub innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Publikacja w serwisie UlubioneTeksty.pl tekstów przez użytkownika nie oznacza jakiegokolwiek korzystania z licencji przez Sugest. Sugest nie są w takim przypadku podmiotami publikującymi dany tekst i wyłącznie użytkownik jest podmiotem odpowiedzialnym za skutki takiej publikacji.
11. Użytkownik korzystając z serwisu, umieszczając teksty, komentarze i inne treści, zezwala Sugest na wykonywanie przez Sugest (w sposób nieograniczony w czasie, bezwarunkowo, nieodpłatnie, w sposób nieograniczony co do terytorium, na polach eksploatacji przewidzianych Regulaminem dla udzielonej licencji) autorskich praw zależnych do opracowań tekstów, komentarzy lub innych treści stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Postanowienia zdania poprzedzającego dotyczą zarówno opracowań istniejących jak i mogących powstać w przyszłości. Postanowienia dotyczące zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych oznaczają, iż Sugest ma w szczególności prawo korzystać i rozporządzać takimi opracowaniami w sposób wedle własnego uznania, na polach eksploatacji przewidzianych Regulaminem dla udzielonej licencji. Sugest ma także prawo udzielać prawa na wykonywanie przez inne podmioty praw zależnych do opracowań.
12. Zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych określone w Regulaminie jest bezterminowe, co oznacza, iż nie wygasa pomimo usunięcia tekstów, komentarzy lub innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
13. Użytkownik zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich w odniesieniu do tekstów, komentarzy i innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), w tym w szczególności zobowiązuje się nie żądać od Sugest oznaczania utworów lub ich egzemplarzy nazwiskiem, pseudonimem lub jakimkolwiek innym oznaczeniem..
14. Każdy użytkownik serwisu UlubioneTeksty.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami \'netykiety.\' Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):
a) rozsyłanie do innych użytkowników poprzez udostępnione w serwisie narzędzia komunikacji z innymi użytkownikami spamu (w tym \'niechcianej\' reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Sugest), treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja,
b) rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie UlubioneTeksty.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),
c) naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich (w szczególności użytkownik może umieszczać wyłącznie pliki, do których posiada odpowiednie prawa lub uzyskał zgodę na ich publikację w serwisie UlubioneTeksty.pl) oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci (w szczególności zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku osób bez uzyskania odpowiednich zgód tych osób, o ile są przez prawo wymagane),
d) zakazane jest kopiowanie (\'ściąganie\') z serwisu UlubioneTeksty.pl (z serwerów Sugest) tekstów, komentarzy, elementów lub całości kodu informatycznego serwisu, a także elementów graficznych i jakichkolwiek elementów serwisu bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Sugest,
e) inne zachowanie użytkownika w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami \'netykiety\', w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Sugest, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Sugest itp.
15. Naruszenie przez użytkownika któregokolwiek z postanowień punktu 14 stanowi podstawę do natychmiastowego powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.
16. Sugest oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis UlubioneTeksty.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu UlubioneTeksty.pl, Sugest:
a) nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu UlubioneTeksty.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy;
b) zastrzega sobie prawo usunięcia, bezwarunkowo, wszystkich lub niektórych tekstów udostępnionych przez jakiegokolwiek użytkownika w serwisie UlubioneTeksty.pl oraz komentarzy lub innych treści umieszczanych przez jakiegokolwiek użytkownika w przypadkach naruszania przez użytkownika powszechnie obowiązującego prawa, Regulaminu, \'netykiety\', zasad współżycia społecznego,
17. W ramach serwisu UlubioneTeksty.pl Sugest zapewnia narzędzia zgłaszania przez użytkowników do Sugest informacji o naruszeniu prawa, regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu Sugest udostępnia użytkownikom zakładkę kontakt, w celu zgłaszania oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania użytkownika.
18. Sugest oświadcza, iż stosowane przy ochronie serwisu UlubioneTeksty.pl środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie Sugest oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu UlubioneTeksty.pl. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać drogą mailową na adres: Biuro@UlubioneTeksty.pl. Sugest do korzystania z Internetu, w tym serwisu UlubioneTeksty.pl, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, Sugest zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne. Sugest nie odpowiada w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie za szkody poniesione przez użytkowników przy korzystaniu z serwisu UlubioneTeksty.pl.
19. Informacje opisujące funkcjonalność serwisu UlubioneTeksty.pl dostępne są na stronie http://www.UlubioneTeksty.pl. Sugest w celu poprawiania jakości serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu UlubioneTeksty.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.
20. Serwis UlubioneTeksty.pl ma na celu umożliwienie użytkownikom nieodpłatnego umieszczania ulubionych tekstów w internecie, w ramach tego serwisu, na serwerach Sugest. Serwis UlubioneTeksty.pl ma na celu umożliwienie przez jednych użytkowników innym użytkownikom zapoznania się z treścią ulubionych tekstów i oddanie głosu na wybrany tekst. \'
21. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu Sugest nie odpowiada również najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
a) za sposób korzystania przez użytkowników z serwisu UlubioneTeksty.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,
b) za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie UlubioneTeksty.pl, w tym teksty, oddane głosy i komentarze do tekstów, a także szkody wynikłe z tego tytułu,
c) z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu UlubioneTeksty.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,
d) za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego tekstu, komentarza lub innej treści umieszczonych przez użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie,
e) mając na uwadze darmowy charakter serwisu UlubioneTeksty.pl, Sugest w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu UlubioneTeksty.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; Sugest deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu UlubioneTeksty.pl nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum.
f) za utratę jakichkolwiek danych umieszczonych przez użytkowników w serwisie UlubioneTeksty.pl.
22. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu UlubioneTeksty.pl należy zgłaszać drogą mailową na adres: Biuro@UlubioneTeksty.pl
23. Sugest oświadcza, iż wszystkie teksty, komentarze oraz inne treści umieszczane w serwisie UlubioneTeksty.pl są rejestrowane.
24. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2011 roku. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.UlubioneTeksty.pl.
25. Sugest zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.

Dodaj nowy Tekst!

Nie zapomnij kliknąć w Lubie To!

Znajdź Ulubiony Tekst!
Reklama